Мисия, визия и цели

МИСИЯ

„Фондация за социална промяна и включване“ работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани групи и общности на територията на България.

ВИЗИЯ

Работата на „Фондация за социална промяна и включване“ е насочена към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще. Екипът на ФСПВ вярва, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство, за да бъде активен и пълноправен член на нашето общество.

ЦЕЛИ

  • Да работи за социалното развитие на непривилегированите групи и общности на територията на България;
  • Да насърчава развитието на здравеопазването и промоцията на здраве;
  • Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение
  • Да съдейства за утвърждаване правата на човека и особено правата на децата и младите хора, както и правата на групи и общности, намиращи се в неравностойно социално положение
  • Да насърчава и популяризира доброволчеството.

И ОЩЕ:

„Фондация за социална промяна и включване“ е учредена в края на 2008 г. и вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски Градски Съд, както и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието.

Проектите на ФСПВ варират от еднократни хуманитарни дейности в отговор на конкретна спешна нужда до дългосрочна резидентна грижа и предоставяне на базисни услуги в крайно маргинализирани общности. Насочени са към най-уязвимите членове на нашето общество и включват работа на различни нива:

  • анализ и оценка на потребностите;
  • изработване на програми и стратегии за развитие;
  • въвличане и развитие на местната общност;
  • взаимодействие със заинтересовани лица;
  • участие в разработване на политики за грижа и др.