Ранно детско развитие

Logo_+_TEXT_BG

Чрез програма „Ранно детско развитие в уязвими общности“, „Фондация за социална промяна и включване” си поставя за цел да работи превантивно по отношение на ранното отпадане от образователната система на деца в уязвими общности и всички негативни за развитието на децата последици, свързани с това, посредством:

  1. Създаване на пространство за работа и изграждане на социални умения, съобразени с етнокултурните и индивидуални потребности на деца от силно маргинализирана общност;
  2. Подпомагане децата от ромската общност на квартал Факултета (гр. София) в процеса на придобиване на необходимите умения за включване в образователната система;
  3. Работа в малка група с цел създаване и модериране на интеракции, подпомагащи процесите на социализиране;
  4. Оказване на продължаваща подкрепа на родители в процеса на придобиване и поддържане на мотивация за дългосрочно включване на техните деца в образователната система на страната;
  5. Дългосрочна работа с децата и семействата и изследване на спомагащи дейности към интеграционните процеси;

Във фокуса на програмата попадат:

  1. деца от 3-5 години,
  2. техните родители, разширено семейство.

Чрез пилотния проект по програмата се цели предоставяне на безопасно и безплатно място, където децата от ромската общност на кв.Факултета в гр.София да могат да получават грижа, обучение, подкрепа и насърчаване. Специалисти в областта на педагогиката, психологията и социалните науки са част от мултиетническия екип за развитие на децата, участващи в проекта.

В рамките на проекта се извършват съвместни дейности за родители и деца в посока осигуряване на начално обучение на децата. Чрез изграждане на перспектива, проектът се стреми да повиши степента на посещаемост на училище сред децата от ромската общност, както и устойчивото задържане в образователната система.

Дейностите по програмата са насочени към намаляване на маргинализиращите фактори по отношение на образованието и социалната адаптация в ранна детска възраст и, в този смисъл, към създаване на условия за равен старт в етапа на предучилищното образование. Чрез разширяване на достъпа и насърчаване на участието в образованието, екипът ни се надява да помогне на деца от уязвима етническа общност да преодолеят затрудненията си при включване в социалните процеси и, в дългосрочен план, да повиши достъпа им до пазара на труда и социалните закономерности на страната.

Адрес: гр.София, кв.Факултета, ул. Кирил Григоров 10

Работно време: понеделник – петък, от 9  до 17 часа

За контакти: Теодора Колева – 0878 664 858