Равен старт

 • Равен старт
 • Равен старт
 • Равен старт
 • Равен старт
 • Равен старт
 • Равен старт
 • Равен старт

„Фондация за социална промяна и включване“ е партнираща организация при изпълнението на Проект: „Ефективни подходи за насърчаване на ранно детско образование във високо-рискови общности“ („Равен Старт“), финансиран от Фондация „Америка за България“. Осъществяването на проекта се извършва от Сдружение „Свят без граници“ на територията на Община Стара Загора.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

По данни от проучвания на организациите, причината за неуспеха на учебно-възпитателната работа с децата от ромски етнически произход има комплексен характер. Трудността по отношение на адаптацията на децата към учебните процеси и тяхната последваща интеграция се дължи на фактори като:

 • липса на умения за качествена грижа за децата в общността и отговорно родителство;
 • ниска степен на грамотност и квалификация на възрастните роми;
 • висока степен на социалната изолация, в която живее общността;
 • нисък стандарт на живот (фактор за нередовно посещение на училище, непълноценно участие в учебно-възпитателния процес и увеличаване броя на отпадналите ученици);
 • висока степен на безработица сред етническите малцинства;
 • митове, нагласи и предразсъдъци, които допринасят за маргинализация и етнифициране на посочените по-горе проблеми.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Проектът е насочен към изграждане на комплекс от услуги, целящи ранни интервенции за превенция на отпадането от училище и пълноценна образователна интеграция на деца от ромски етнически произход.

Общата цел на проекта се свързва с намаляване на риска от отпадане от училище (и последствията от него) и повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, родители и неформални лидери от общността за включване в образователните процеси.