Аутлет Надежда: социален принос чрез осигуряване на заетост на социално уязвими лица

 logo.OPHRD Zname_EU_and_ESF

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.010-0008
”“Аутлет-Надежда“ – социален принос чрез осигуряване на заетост на социално уязвими лица”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансиранa от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05М9OP001-2.10 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020г.

На 13.06.2018 г. Фондация за социална промяна и включване в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.010-0008-C01 за проект „“Аутлет-Надежда“ – социален принос, чрез осигуряване на заетост на социално уязвими лица“ по процедура BG05М9OP001-2.10 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Продължителността на проекта е 15 месеца, като периода на неговото изпълнение е от 13.06.2018 г. до 13.09.2019 г. Общата стойност на проекта е 185 498,29 лв., от които 157 673,53 лв. европейско (ЕСФ) и 27 824,76 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е насочена към осигуряване на достъп до заетост и интегриране на представители на уязвимите групи в сферата на социалната икономика в „Аутлет-Надежда“.

Специфичните цели на проекта са както следва:
СЦ 1: Създаване на социално предприятие, което доставя услуги в сферата на кетъринга, производството, продажбата и снабдяването на Центъра за ранно детско развитие с топла храна;
СЦ 2: Разкриване на обект за производство и продажба на храна;
СЦ 3: Материално обезпечаване на социалното предприятие за нормалното протичане на работния процес;
СЦ 4: Назначаване на 13 лица от целевите групи в социално предприятие, които ще бъдат в основата на предоставянето на услугите със социална значимост;
СЦ 5: Интегриране и адаптиране на 13 лица от целевите групи в сектора на социалната икономика, посредством назначаване на наставници;
СЦ 6: Повишаване стандарта на Центъра за ранно детско развитие, чрез осигуряване на топла храна;

СЦ 7: Подобряване на вътрешната организация на събития на „Фондация за социално
включване и промяна“;
СЦ 8: Осигуряване на топла храна на широката общественост;

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности:
1. Създаване и функциониране на социално предприятие „Аутлет-Надежда“.
2. Материално обезпечаване на дейността на социално предприятие „Аутлет-Надежда“.
3. Осигуряване на заетост в рамките на социално предприятие „Аутлет-Надежда“.
4. Подкрепа и наставничество за новоназначените служители в социално предприятие
„Аутлет-Надежда“.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат постигнати следните резултати:
– Създадено социално предприятие „Аутлет-Надежда“ към структурата на „Фондация за
социална промяна и включване“ за извършване на услуги, свързани с производство
продажба и снабдяване на Център за ранно детско развитие с топла храна и услуги по
кетъринг.
– Осигурена заетост в социалното предприятие за период от 12 месеца на 14 лица,
представители на социално уязвими групи и интегрирането им в сектора на социалната
икономика.
– Осъществено наставничество в подкрепа на придобиване на професионални умения от
лицата от целевата група.

Договор за БФП № BG05M9OP001-2.010-0008-C01
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и Управляващия орган
www.eufunds.bg