Десетки хора се включиха в инициативата на ФСПВ

Десетки хора участваха в инициативата на “Фондацията за социална промяна и включване” за набиране на офис техника и материали за“Социален Център Възможност”. Мисията бе стартирана на платформа за доброволчество и добри дела: “TimeHeroes” – желаещите да помогнат на новооткрития център за социални услуги имаха на разположение един месец, в който да се свържат с фондацията.

В резултат на инициативата, ФСПВ успя да оборудва центъра с всичко необходимо – принтери, скенер, бюра, няколко компютъра, монитори, клавиатури, лаптоп, таблет, слушалки, рутер, различни канцеларски материали, радиокасетофон, чаши, кърпи, над 200 тефтера, електрическа кана и много други практични неща. Голяма част от дарителите посетиха офиса и социалния център на ФСПВ лично, за да се запознаят с работата на фондацията, дейностите и програмите, чрез които биват подпомагани младежите, напускащи специализираните институции за деца, лишени от родителска грижа и хората в риск от бедност.

                                        

От 2007-а година насам, “Фондация за социална промяна и включване” работи активно за социалното развитие и интеграция на  непривилегировани хора, групи и общности на територията на България. През годините, ФСПВ стартира и поддържа няколко различни програми и инициативи.

„Социален Център Възможност” е само един от проектите на ФСПВ – фондацията печели и стартира проекта в края на 2014 година. „Иновативен подход при съчетаването на социални услуги и предприемачество – Център Възможност” отвори врати през месец декември 2014г. в столицата, за да предостави подкрепа, консултантски услуги, възможности за социално предприемачество и др. на младежи, напуснали институции и хора в риск от бедност.

В специализирания център на бул. Димитър Петков 75, ет.1 първата група вече работи за изграждане на психо-социален център за придобиване на практически умения, опосредстващи прехода към независим живот, деинституционализация и демаргинализация.

Друга основна цел на проекта на фондацията е създаването на онлайн платформа, която да обединява всички заинтересовани страни – организациите, работещи с тези целеви групи, младежите и хората в риск от бедност и пр. Чрез дейностите по проекта, ФСПВ цели да създаде и мрежа от представители на НПО сектора, държавните институции и бизнеса.

Включването в процеса на бизнес организации гарантира професионалното развитие на представителите на целевите групи, осигуряването на работа и създава предпоставки  за намаляване социалните различия между маргинализираните общности и обществото.

Фондацията за социална промяна и включване благодари на всички, които се включиха в инициативата и продължават да подкрепят „Социален Център Възможност“ и ФСПВ!

 

ФСПВ във Facebook

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондацията за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.