Минали регистрации и лицензи

 • Минали регистрации и лицензи
 • Минали регистрации и лицензи
 • Минали регистрации и лицензи
 • Минали регистрации и лицензи
 • Минали регистрации и лицензи

„Фондация за социална промяна и включване“ е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд.

 1. Удостоверение No 21/02 април 2009 г. за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието
 2. Сертификат № 873-01/15 юли 2010 г. за регистрация в Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги – Наблюдавано жилище за възрастни хора. Преиздадено: Сертификат № 873-01/19 март 2014 г.
 3. Удостоверение за регистрация N 873-02/25.01.2011 за предоставяне на социални услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи“ от Агенция за социално подпомагане
 4. Лиценз за предоставяне на социални услуги N 0613/04.01.2011 г. от Държавната агенция за закрила на детето за наблюдавано жилище от семеен тип за деца; Повторно издаден: № 0856/16 януари 2014 г.
 5. Лиценз за предоставяне на социални услуги № 0971/17 август 2015 г., издадена от Държавна агенция за закрила на детето за Център за обществена подкрепа
 6. Регистрация N 00873-0003 от 09.03.2017 г. по Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социална услуга Център за обществена подкрепа
 7. Регистрация № 00873-0004 от 25.05.2017 г. в Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги „Кризисен център/жертви на трафик“