Политика за поверителност на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРИЛАГАНА ОТ „ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ“

 

Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят пред „ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ“ (ФСПВ), с ЕИК 175633540, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Аксаков“ 11, ет. 2, ап. 9, представлявана от Теодора Мартинова Колева и Кирстофър Питър Моуд. Политиката описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които съхраняваме.

Официален уеб сайт на ФСПВ: https://www.fscibulgaria.org/

При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за юридическите лица и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, например правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др. Правото на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Настоящата Политика за поверителност влиза в сила и се прилага, считано от 25.05.2018 г.

Администратор: „ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ“ (ФСПВ), с ЕИК 175633540, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Аксаков“ 11, ет. 2, ап. 9, представлявана от Теодора Мартинова Колева и Кирстофър Питър Моуд.

Каква дейност извършва ФСПВ?

„Фондация за социална промяна и включване“ работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани групи и общности на територията на България.

Работата на „Фондация за социална промяна и включване“ е насочена към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще. Екипът на ФСПВ вярва, че всеки човек има право на достъп до ресурси и възможности, които да му помогнат да живее и да се развива с достойнство, за да бъде активен и пълноправен член на нашето общество.

 

Основни цели на ФСПВ са:

 • Да работи за социалното развитие на непривилегированите групи и общности на територията на България;
 • Да насърчава развитието на здравеопазването и промоцията на здраве;
 • Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение
 • Да съдейства за утвърждаване правата на човека и особено правата на децата и младите хора, както и правата на групи и общности, намиращи се в неравностойно социално положение
 • Да насърчава и популяризира доброволчеството.

„Фондация за социална промяна и включване“ е учредена в края на 2008 г. и вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски Градски Съд, както и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието.

Проектите на ФСПВ варират от еднократни хуманитарни дейности в отговор на конкретна спешна нужда до дългосрочна резидентна грижа и предоставяне на базисни услуги в крайно маргинализирани общности. Насочени са към най-уязвимите членове на нашето общество и включват работа на различни нива:

 • анализ и оценка на потребностите;
 • изработване на програми и стратегии за развитие;
 • въвличане и развитие на местната общност;
 • взаимодействие със заинтересовани лица;
 • участие в разработване на политики за грижа и др.

 

Какви данни събираме и обработваме?

Данните, които събираме са във връзка с целите на Фондацията –социалното развитие и интеграция на непривилегировани групи и общности.

Основните данни, които събираме са личните данни на постъпващите във ФСПВ лица (потребители), участващи в проектите на фондацията или на служители. Личните данни, без изброяването да е изчерпателно са: имена, ЕГН, адрес, години, пол, телефон, имейл или друг социален контакт, здравословни или други биологични особености, както и белези, специфични за физическата, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на физическото лице, и които белези имат отношение за участието в проектите на ФСПВ.

Данните, които събираме от всички потребители, използваме и за постигане на по-добро качество и сигурност на услугите ни, както и за да гарантираме и защитим интереса на потребителите пред обществото.

Какви данни ни предоставяте Вие?

При регистрация на потребител на услуги във ФСПВ се предоставят имена (лично, бащино и фамилно), ЕГН, адрес, телефон за обратна връзка, както и други идентифициращи белези и данни, описани в предходния пункт.

За целите на регистрацията или участието в определен проект – може да бъде извършено и фото или/и видеозаснемане след предварително съгласие на потребителя.

Вашите лични данни най-често са обективирани в договори, декларации, молби, заявления, регистрационни карти и други.

След първоначална регистрация и участие в наш проект, и след дадено изрично съгласие на потребителя, негова история, принос или постижение (вкл. с или без снимков материал) могат да бъдат публикувани на нашия уеб сайт.

Събираме личните Ви данни, когато използвате нашите услуги или когато комуникирате с нас по телефон, имейл, Facebook и всички модерни начини за общуване.

За какви цели събираме лични данни:

 • За администриране на отношенията между ФСПВ и потребителя.
 • За подпомагане на социално слаби лица, групи и общности и тяхното приобщаване към обществото.
 • За изпълнение на специални законодателни изисквания.

Какви други данни събираме за всички посетители на сайта?

В сайта, който поддържаме, може да бъде активирана опция за събиране и съхраняване информация за всички посетители за:

IP адрес (адрес по интернет протокол). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Данни от инструменти за автоматично събиране на данни, като:

 • Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
 • Колко време отделяте в даден сайт;
 • В коя страница или статия сте влизали;
 • Рекламите, които сте видели или с които сте си взаимодействали;
 • Анонимни отговори от гласуване в онлайн анкети;
 • Демографски данни и др.

Тези данни се събират само и единствено с цел анализиране маркетинга и продуктовото състояние на https://www.fscibulgaria.org/, както и с цел извършване на последващи рекламни кампании. В тази връзка „ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ“ (ФСПВ) може да изпраща на потребителите всякакви видове съобщения посредством различните канали за маркетинг комуникация – email, Facebook, Google, SMS, web push и др., за което потребителят дава предварителното си съгласиe, приемайки настоящата политика за поверителност. Във връзка с обработването на данните, и при изрично изразена воля от потребителя, „ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ“ (ФСПВ) осигурява постоянна възможност обработването да бъде прекратено, в случаите когато то не съответства на заложените в настоящата политика или закона цели. Независимо от горното, събираните данни се изтриват след отпадане на основанието за тяхното използване.

На кого предоставяме вашите данни?

Данните, които ние събираме и съхраняваме не се предоставят на други лица или компании, освен на наши партньори-компании, обслужващи сървърите и местата за съхранение на информация на (ФСПВ), и които лица са задължени да спазват високи нива на сигурност и поверителност.

Можем да предоставим информация, съхранявана при нас по причини от правен характер, ако достъпът, употребата, запазването или разкриването й е правомерно изискано от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред, или когато се представя пред компетентни органи, за да се защити правния интерес на „ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ“ (ФСПВ) или на други потребители при наличие на правен спор.

Има ли възможност данните ви да попаднат в трети страни?

„ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ“ (ФСПВ), с ЕИК 175633540 по правило не предоставя лични данни на трети лица.

Такова предоставяне може да бъде извършено с оглед изпълнение на заложените в настоящата политика цели, както и с оглед изпълнение на други технически или законодателни задължения на ФСПВ – като например, извършването на техническа поддръжка на сървърите, счетоводно обслужване и която дейност се извършва от трети лица и др. Достъпът до личните данни на потребителите се извършва при спазване на високите изисквания и принципи за конфиденциалност на GDPR.

Какви инструменти за физическо или автоматично събиране на данни използваме?

Основният метод на събиране на лични данни е чрез тяхното (физически) доброволно предоставяне. Например: при подписване на договор с нас, при подаване на молба, заявление или нарочно съгласие за участие в наш проект. Данни събираме и посредством способите на интернет комуникации като имейл, телефон и др.

По отношение на сайта на ФСПВ – https://www.fscibulgaria.org/ може да бъде активирана опция за прилагането и използването на бисквитки.

„Бисквитката” е малък файл, съдържащ поредица от знаци, който се поставя на компютъра Ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Често се използва в комбинация с пикселен идентификатор. Бисквитките могат да са временни (сесийни) и постоянни. Виж повече на http://www.allaboutcookies.org.

За какво използваме или бихме използвали бисквитки?

Използват се „бисквитки“ за настройки, функции и други услуги на сайта.

Използват се „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите, за предотвратяване на измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на потребителската информация от неупълномощени страни.

Използват се „бисквитки“ за подобряване на работата на сайтовете и за предоставяне на очакваните от посетителя услуги, като придвижване из уеб страниците или осъществяване на достъп до защитените части на сайтовете или форумите. Без тези „бисквитки“ те не могат да функционират нормално.

Използват се „бисквитки“ за осигуряване на данни за системата ни за управление на реклама. Използват се и от външни системи за управление на реклами, като тези на Google, Facebook и др. Някои от обичайните им приложения са избиране на реклами въз основа на определени параметри, отчитането на ефективността на кампаниите и избягване на показването на реклами, които потребител вече е виждал.

„Бисквитки“ събират информация за начина, по който потребителите взаимодействат със сайтовете. Това може да включва страниците, които хората посещават най-често, и дали получават съобщения за грешка от някои от тях. Използваме временни („сесийни“) „бисквитки“, за да усъвършенстваме услугите си, да подобрим сърфирането на потребителите си и др. Блокирането или изтриването им няма да попречи на използването на съответния сайт.

Чрез „бисквитки се събират данни, позволяващи ни да разберем по-добре предпочитанията на потребителите си и чрез проведения анализ да подобрим и развием услугите си. Обикновено се събира анонимна информация, без да се идентифицират индивидуалните потребители или личните им данни. Много често, за целите на обективността и сравнимостта на данните и аналитичните резултати, тези „бисквитки“ се поставят и/или следят от външни компании. Ние използваме напр. Gemius и Google Analytics.

Как да забраните „бисквитки“?

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, разгледайте настройките на браузъра си. Можете да ги използвате, за да оттеглите по всяко време вече дадено съгласие за ползване, както и за да триете приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Имайте предвид обаче, че чрез деактивиране на определени бисквитки може да бъде ограничен достъпът Ви до някои функции и части от съдържанието на сайта.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с персонализираниреклами, базирани на интересите Ви, посетете www.youronlinechoices.eu/bg

 

Други лични данни събирани чрез https://www.fscibulgaria.org/

Официалният уеб сайт на ФСПВ – https://www.fscibulgaria.org/ е изграден като информативен портал, чрез който потребителите могат да се запознаят детайлно с услугите, които предлага Фондацията. Чрез сайта не се събират непосредствено лични данни, освен такива които потребителите са предоставили с цел установяване контакт с нас – като имейл, телефон или друг социален контакт.

През уеб порталът не се извършват плащания и не се събира каквато и да информация или лични данни в тази насока от потребителите. За извършване на дарение или друг вид плащане се прави техническо препращане към платформите на epay или банкова/платежна институция и ФСПВ не носи отговорност и няма контрол за последващо боравене с Ваши лични данни.

През уеб порталът не се извършва и какъвто и да е друг трансфер на лични данни към наши или чужди сървъри, освен такива относно прилагането на бисквитките, подробно описани по-горе.

Как съхраняваме и защитаваме вашите данни

Събраната от потребителите информация съхраняваме на сървъри с висока степен на сигурност и защита при обработка на данните. Тези сървъри са собствени на ФСПВ, на трети компании (обслужващи ФСПВ при строго прилагане на изискванията за конфиденциалност) или споделени (облачни) сървъри – като Google Drive, Dropbox.

Използваните от нас собствени сървъри са такива под операционна система „LINUX”, и работят при прилагане на всички възможни технически решения за криптиране и защита на информацията. Сървърите ни се нахождават на охранявана територия, до която достъп има само служител на ФСПВ.

Кой има достъп до личните данни:

Достъпът до информация, която може да бъде идентифицирана, е ограничен само до служители, които работят към ФСПВ и е прецизиран физически, електронно и процедурно до необходимото, за да осъществяват работните си ангажименти. Когато се ползват подизпълнители, те са обвързани със строги договорни задължения за спазване на поверителността и работят също под контрола на ФСПВ.

Криптираме много от услугите си посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, в това число физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите. Това обаче не винаги е достатъчно за възпрепятстване на злонамерени атаки и сривове.

Всеки достъп до сървърите на ФСПВ се осъществява чрез използването на юзър и пароли, предоставени от длъжностното лице за защита на личните данни. Електронният достъп до информация се осъществява след пълното идентифициране на юзъра и прилагане на предоставената му парола. За всяко действие се генерира лог файл, чрез който се проследява използването и боравенето с личните данни, респ. носенето на отговорност за гарантиране тяхната конфиденциалност. За осигуряване максимална ефективност и конфиденциалност, сме свели до минимум лицата, които имат достъп до сървърите и които пряко боравят с личните данни.

Цялостен достъп и методическо ръководство за защита на данните на потребителите  на ФСПВ се осъществява от Председателя на Управителния съвет на ФСПВ, Изпълнителния директор и Координатор социално направление, изпълняващ функциите на лице по защита на личните данни.

По отношение на регистрацията на потребителите, сключените от тях договори, подписани декларации, молби, заявления и др. се създава самостоятелно хартиено досие, което ФСПВ пази за целите на счетоводното и административното обслужване. Достъп до досието освен ДПО, имат и управителите и служителите, които отговарят за участието на потребителя в съответната социална програма на ФСПВ. За целите на изпълнение на задълженията си по закон, ФСПВ може да осигури достъп до досието и на трети лица (като счетоводители, технически администратори и др.) или държавни институции, ако това е необходимо.

Прехвърлят ли се данни в други държави?

Фондацията осъществява дейността си основно на територията на Република България, като приетите и изпълнявани проекти са именно на територията на страната. Доколкото обаче ФСПВ е учредена съвместно с чуждестранно участие и управление, то достъп до личните данни на потребителите има и чуждестранния мениджмънт на Фондацията при спазване на всички изисквания за конфиденциалност и законност. Достъпът се осъществява без да се извършва какъвто и да било трансфер, заличаване или промяна на тези данни. В този смисъл не прехвърляме лични данни към други държави.

Колко време съхраняваме информацията?

За регистрираните при нас потребители данните се съхраняват от регистрацията до срока й на валидност, или до необходимите срокове, необходими за защита на ФСПВ и другите наши потребители при законни претенции, както и да можем да отговорим на законово обосновани запитвания от компетентни  органи…

Какви права имате по отношение на данните ви, обработвани от нас?

Задължаваме се да окажем достъп до собствените Ви лични данни при поискване. След като потърсите връзка с нас е възможно да се наложи изясняване на допълнителни факти, за да е сигурно, че данните се предоставят наистина на Вас.

Ако се налага корекция на данните, попълвани при регистрация или последващо предоставяне, можете да се свържете с нас.

Изтриване на личните данни се реализира при следните хипотези:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин – например изтича срока на приетия в условията на социалната услуга потребител и те се заличават, освен ако е необходимо да бъдат поддържани за други правни цели.
 • Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването – например решавате да преустановите ползването на услугите на ФСПВ. Тогава се скриват всички данни, свързани с вас, като след изтичане на сроковете за съхранение, се заличават напълно от системите ни. След изтриване на информацията по ползвана услуга запазваме само информация, необходима за да докажем, че искането е изпълнено.
 • Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Ако възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни, ние сме длъжни да прекратим обработването, което ще доведе до невъзможност за предоставяне на някои от услугите ни. Единственото основание, въз основа на което можем да продължим, е за целите на установяване, упражняване или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването се прекратява незабавно.

Имате право да откажете да сте субект на профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Ако предлагаме услуга, която считате, че попада в тази категория, ще бъдете запитани по подходящ начин, така че да можете да приемете или откажете.

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ КЪМ ФСПВ:

НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ

Ръководител направление социални дейности и DPO

Имейл:n.zlatev@fscibulgaria.org
телефон: 0878 613 858

гр. София, ул. „Аксаков“ 11, ет. 2, ап. 9 – Централен офис на ФСПВ.

Ако считате, че правото Ви на защита на личните данни и неприкосновеност е нарушено, имате право да подадете жалба в националния надзорен орган или да потърсите защита по съдебен ред пред съответния компетентен национален съд.

Национален надзорен орган:

Комисия за защита на лични данни  

Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2

Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525

Email: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

 

 

 

 

 

 

Утвърдил: Теодора Колева