Регистрации и лицензи

  • Регистрации и лицензи
  • Регистрации и лицензи
  • Регистрации и лицензи
  • Регистрации и лицензи
  • Регистрации и лицензи

„Фондация за социална промяна и включване“ е вписана в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Агенция по вписванията на република България за осъществяване на общественополезна дейност.

  1. Лиценз No Л – 3129-547 септември 2021 г. за предоставяне на социалната услуга „Информиране и консултиране“ от Министерство труда и социалната политика, Агенция за качеството на социалните услуги.
  2. Лиценз No Л – 3129-548 септември 2021 г. за предоставяне на социална услуга „Общностна работа“ от Министерство труда и социалната политика, Агенция за качеството на социалните услуги.
  3. Лиценз No Л – 3129-549 септември 2021 г. за предоставяне на социалната услуга „Обучение за придобиване на умения“ от Министерство труда и социалната политика, Агенция за качеството на социалните услуги.
  4. Лиценз No Л – 3129-551 септември 2021 г. за предоставяне на социалната услуга „Резидентна грижа“ от Министерство труда и социалната политика, Агенция за качеството на социалните услуги.
  5. Лиценз No Л – 3129-550 септември 2021 г. за предоставяне на социалната услуга „Застъпничество и посредничество“ от Министерство труда и социалната политика, Агенция за качеството на социалните услуги.

 

минали регистрации