ЦНСТ Габрово

 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово
 • ЦНСТ Габрово

Период на функциониране: март 2011 – март 2015г.

Центърът за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в гр. Габрово е социална услуга с делегиран от държавата бюджет за деца, лишени от родителска грижа на възраст между 15 и 18 години или до завършване на средно образование (максимум 20 г.). Услугата е алтернатива на домовете за деца и се реализира като част от националния план за деинституционализация и функционира до месец март 2015г. 

Услугата е 24 часова и се обезпечава от екип от специалисти – управител, психолог, социален работник, педагог и медицинско лице. До март 2011г. центърът се администрира от Община Габрово. След конкурс в началото на 2011 г. ФСПВ поема управлението на центъра с цел подобряване качеството на услугата и оптимизиране на резултатите. ЦНСТ става част от програма „Дом Възможност“ като спомага за достигане на по-голям брой младежи в Община Габрово и дава възможност на ФСПВ да работи с младежите от по-ранна възраст.

Младежите се настаняват със заповед от Отдел „Закрила на Детето“ след внимателен процес на подбор с участието на екип на ФСПВ.