Социален Център Възможност

социален-център
Целта на проекта е създаването на комплексен подход за предоставяне на социални услуги и развитие на социални/трудови умения за:
– младежи от институции;
– хора в риск от бедност;
Тази цел е изпълнена чрез:
– изграждане на психо-социален център за придобиване на практически умения, опосредстващи прехода към независим живот, деинституционализация и демаргинализация;
– създаване на платформа между организациите, работещи с тези целеви групи за подобряване на услугите към тях;
– създаване на мрежа от заинтересовани страни – НПО сектор, държавни институции и бизнес организации;
Дейностите са насочени към групата на младежи, живели в социални институции.
Дефицитите им, при излизането от системата за грижа, са повече от техните възможностите да участват като активни граждани в демократичното общество. В голямата си част те са от малцинствен произход, по-конкретно ромски, с нисък образователен статус, липса на ключови социални и психологически умения, липса на подкрепяща пост-институционална мрежа. Целевата група попада сред „двойно и повече маргинализираните общности“ във висок риск от бедност и социално изключване от гражданското ни общество. Подкрепата на млади хора, на изхода от институцията, ще допринесе и за намаляване на икономическото и социалното неравенство, в което те са попаднали в следствие на престоя си там.Включването в процеса на бизнес организации гарантира професионалното развитие на представителите на целевите групи, осигуряването им на работа и създава предпоставки за намаляване социалните различия между маргинализираните общности и населението на страната. Това е уникален подход за предоставяне на услуги, чиито краен резултат е подобряване на благосъстоянието на представители от целевите групи.
Дейности:
1. Социално предприемачество
Работата по производство на сапуни е изключително подходяща за младежите, които не успяват да се реализират на пазара на труда – ангажира времето им с продуктивна дейност, дава им чувство за принос и развива уменията им за справяне;
2. Социални умения
Експертите психолози и социални работници в Центъра използват възможността за трудова заетост на младите хора и за изграждане на социални умения, необходими за адекватно посрещане на предизвикателствата на самостоятелния живот.
3. Трудови умения
Изработката на сапуни включва малко на брой операции, подходящи за хора с различно ниво на интелектуални и физически възможности. Процесът е съчетание от творческа дейност и рутинна последователност. По този начин се създават условия за развитие на трудови навици и умения в защитена среда.
4. Търговски умения
Младежите в Центъра имат възможност да се включат в разпространението на произведените от тях продукти. Развиват се умения за представяне пред потенциални клиенти, организиране на дистрибуция и разпространение.
5. Консултиране
В Центъра има възможности за консултиране на млади хора в следните направления:
търсене, намиране и задържане на работно място;
подготовка за кандидатстване за работа;
правни въпроси, свързани с реализацията на пазара на труда, трудово законодателство, социално осигуряване и др.;
6. Пренасочване
При необходимост от специализирана подкрепа, екипът на Центъра консултира и пренсочва бнефициентите към партньори от правителствения и неправителствения сектор, социални заведения и институции, с цел максимално адекватно посрещане на конкретните нужди.
! Потърсете информация за Център „Възможност“ и обучителната програма на уебсайта на центъра: http://vazmojnost.com/

КАПАЦИТЕТ

В рамките на проекта, ФСПВ цели да обучи и интегрира в социалната среда минимум 90 младежа и да предостави на неограничен брой бенефициенти консултантски услуги.Обученията ще се извършват на групи. 

ЕКИП

За да се работи ефективно с посочените групи подбрахме обучен екип от експерти, носители на вариативност в социално-психологическата, образователната и трудово-организационната експертиза. 

МЕСТНИ ПАРТНЬОРИ

Изграждаме на партньорска мрежа на регионално ниво, която да включва всички заинтересовани институции и лица – община, местни структури, държавни институции, включително звена на ДАЗД, АСП, кметство, НПО, работещи в сектора и бизнес организации. Това е ключова дейност за постигането на специфичните цели по проекта.
На ниво София град и област търсим партньори и сме отворени за различни възможности. Всеки може да се включи към този проект по различен начин: с предлагане на работни места, обучение, подкрепа, доброволчески труд, изпращане на младежи към нас и т.н. Основните две под-дейности към тази дейност са:
а) Иницииране на партньорски отношения на местно ниво;
б) Популяризация на дейностите чрез брошура, интернет и т.н.

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондацията за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.