Образователно-социални услуги

По информация на местни неправителствени организации, на територията на гр. Стара Загора съществува нарастваща тенденция за отпадане на децата от училище – тенденция, която се наблюдава не само сред ромите, но и сред децата от турската етническа малцинствена група.

Проект „Превантивни образователно-социални услуги в ранна детска възраст за деца-роми” е съвместен проект на „Фондация за социална промяна и включване“ и Сдружение „Свят без граници“, реализиран в уязвимата ромска общност в квартал Лозенец, гр. Стара Загора.

В рамките на проекта, ФСПВ и Сдружение „Свят без граници“ работят превантивно по отношение на ранното отпадане от образователната система на децата в обособен за целите на проекта център, където децата получават подкрепа в процеса на придобиване на необходимите умения за включване в образователната система, а техните родители – мотивация и напътствия.