Обява за работа: 14 свободни позиции в социалното предприятие на ФСПВ

 logo.OPHRD Zname_EU_and_ESF

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.010-0008

”“Аутлет-Надежда“ – социален принос, чрез осигуряване на заетост на социално уязвими лица”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиранa от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ОБЯВА

за набиране на персонал за социално предприятие „Aутлет-Надежда“

ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ (ФСПВ) в качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.010-0008-C01 от 13.06.2018г. за проект „“Аутлет-Надежда“ – социален принос чрез осигуряване на заетост на  социално уязвими лица“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., с цел обезпечаване с човешки ресурс дейността на социално предприятие „Аутлет-Надежда“ и с оглед на поетите в рамките на изпълнение на проекта ангажименти търси да назначи на разкритите в рамките на проекта нови работни места персонал за работа в социалното предприятие.

В тази връзка, ФСПВ обявява прием на документи за заемане на следните длъжности:

  1. Организатор конференции и събития – 2 свободни позиции

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа;

Необходими документи (Вижте най-отдолу в обявата „Начин за провеждане на конкурса“):

– заявление за кандидатстване;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

– организира провеждане на различни събития;

– организира предоставяне на кетъринг;

  1. Сервитьор – 3 свободни позиции

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа;

Необходими документи (Вижте най-отдолу в обявата „Начин за провеждане на конкурса“):

– заявление за кандидатстване;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

– извършва услуги по сервиране на храни и напитки;

– обслужва участници на организирани събития;

  1. Касиер – 1 свободни позиции

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа;

Необходими документи (Вижте най-отдолу в обявата „Начин за провеждане на конкурса“):

– заявление за кандидатстване;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

– работа на каса;

– извършване на касови операции;

  1. Снабдител, доставчик– 3 свободни позиции

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа;

Необходими документи (Вижте най-отдолу в обявата „Начин за провеждане на конкурса“):

– заявление за кандидатстване;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

– извършва доставки на продукти и поръчки на кетъринг;

– следи за наличности в склада;

– изготвя заявки за зареждане на продукти;

  1. Помощник кухня– 2 свободни позиции

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа;

Необходими документи (Вижте най-отдолу в обявата „Начин за провеждане на конкурса“):

– заявление за кандидатстване;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

– приготвяне на меню;

– приготвяне на храна;

– отговаря за съхранението на продуктите в кухнята;

  1. Общ работник – 1 свободни позиции

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа;

Необходими документи (Вижте най-отдолу в обявата „Начин за провеждане на конкурса“):

– заявление за кандидатстване;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

– извършва товарно-разтоварни дейности в склад и кухня;

– изпълнява други задачи подпомагащи дейността на социалното предприятие;

  1. Хигиенист – 2 свободни позиции

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

– умение за работа в екип;
– комуникативност;
– мотивация за работа.

Необходими документи (Вижте най-отдолу в обявата „Начин за провеждане на конкурса“):

– заявление за кандидатстване;
– копие на трудова книжка  или друг документ, удостоверяващ професионален опит;
– други приложими документи.

Описание на длъжността:

– поддържане чистотата на територията на социалното предприятие;

– изпълнява санитарно-битови и хигиенни задължения;

 

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът за заемане на длъжностите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.

Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса се приемат по електронен път на e-mail: office@fscibulgaria.org в срок до 10.09.2018 г.

Документите за кандидатстване  включват трите документа по-долу (можете да ги свалите) и автобиография.

Декларация целева група

Декларация_лица обстоятелства

Заявление_целева група

–-

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ФОНДАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ВКЛЮЧВАНЕ при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.