Младежи от „SOS Детски селища“ се обучиха в производство на сапуни

Групата от младежкия дом на „SOS Детски селища“ изпробва технологията за производство на сапуни на „Фондация за социална промяна и включване“

В резултат на партньорството на ФСПВ и „SOS Детски селища“  по проект „Иновативен подход при съчетаването на социални услуги и предприемачество – Център „Възможност””, обучителите от фондацията за социална промяна споделиха с младежите ценния си опит в социалното предприемачество, търсенето, подготовката за работа, както и в развитието на цялостните социални и трудови умения за справяне в обществото.

11414403_10207166211661766_1999032854_n
Ръчно изработените сапуни са налични и във фурна „НадЕжко“

От откриването си в края на миналата година, през Социалния Център на „Фондация за социална промяна и включване“ от обученията и консултациите в центъра се възползваха 48 млади хора, излязли от или все още живеещи в домове за деца, както и хора в риск от бедност.

Центърът има заложена програма за общо 16 месеца, през които да подпомогне над 90 човека чрез безплатно обучение в различни направление – социални умения, предприемачество, себереализация и др.
За повече информация за центъра и включване в програмата (обученията са абсолютно безплатни), свържете се нас чрез e-mail (d.gadjurova@fscibulgaria.org ) или на телефон +359 878 613 853. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“