Социален Център „Възможност“ – от ноември досега

„Иновативен подход при съчетаването на социални услуги и предприемачество – Център „Възможност”” – един работещ проект
За петте месеца откакто бе открит, Социален Център „Възможност” се доказа като успешна идея – над 50 младежа, напуснали специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа и хора в риск от бедност, включително хора от ромска общност, потърсиха помощ от Центъра от ноември досега. Част от младите хора бяха включени в групите за обучения, други – поради липса на постоянно жилище – бяха пренасочени към програма „Дом Възможност”, част от хората пък бяха пренасочени към вечерно училище или директно към работодател (трима от общо пет пренасочени към работодател, бяха назначени на работа).
    
В момента в Социалния Център се обучават четири отделни групи, всяка от които е преминала през определен брой модули – някои от групите тепърва се опознават, други вече произвеждат сапуни и обсъждат начините за популяризиране и продажба на продуктите.
В рамките на проект „Иновативен подход при съчетаването на социални услуги и предприемачество – Център „Възможност”” на „Фондацията за социална промяна и включване”, групи от до десет младежа преминават през общо 5 обучителни модула: първи Мотивационен модул, за който са предвидени общо 10 астрономически часа, и 4 други модула, всеки от които се състои от 10 часа, посветени на теория и 30 часа, в които младежите и техните обучители се фокусират върху практическата страна на нещата.
Проектът на ФСПВ акцентира върху изграждането на комплексен подход, чрез който младежите от целевите групи и хората в риск от бедност да придобият социални и трудови умения за справяне в обществото – принудени да напуснат специализираните институции за деца, лишени от родителска грижа, или израснали в семейства в крайна бедност, младите хора трудно успяват да се „впишат”  в обществото. Изграждането на психо-социален център за придобиване на практически умения, опосредстващи прехода към независим живот, деинституционализация и демаргинализация, е основна задача на обучителите от Фондация за социална промяна и включване.
   
Проектът на „Фондацията за социална промяна и включване” получи и обществена подкрепа – десетки хора се включиха в дарителската инициатива за набиране на офис техника и материали, обявена на  платформата  за доброволчество и добри дела: “TimeHeroes”.
В резултат на инициативата, ФСПВ успя да оборудва центъра с всичко необходимо – голяма част от дарителите посетиха офиса и социалния център на ФСПВ лично, за да се запознаят с работата на фондацията, дейностите и програмите, чрез които биват подпомагани младежите, напускащи специализираните институции за деца, лишени от родителска грижа и хората в риск от бедност.
Фондацията използва новия си Център и за провеждане на обучения и срещи, които да са от полза на младежите, които са част от програма „Дом Възможност” (жилища от семеен тип, където, в спокойна и близка до семейната среда, младежите да получат помощ и подкрепа). През месец януари Наталия Градинарова, социален педагог в “Дом Възможност” в София, преминала курс за работа с хора, жертви на трафик, изнесе лекция за опасностите, пред които са изправени младежите, начините за разпознаване на тези опасности, конкретни случаи, защо е важно да си знаем правата, към кого можем да се обърнем за помощ.
Записванията за обучения, както и провеждането на консултации на място в Центъра (бул. Димитър Петков 75, ет. 1) ще продължат и в следващите 11 месеца – от откриването си през ноември, Центърът има заложена програма за общо 16 месеца, през които да подпомогне над 90 човека чрез безплатно обучение в различни направление – социални умения, предприемачество, себереализация и др.
За повече информация за центъра и включване в програмата (обученията са абсолютно безплатни), свържете се нас чрез e-mail (d.gadjurova@fscibulgaria.org ) или на телефон +359 878 613 853. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация за социална промяна и включване и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“