Твоите права на работното място

Намерих си работа! А сега какво?

Преди да се явиш на работното си място трябва да подпишеш договор. Задължително е! Ако не го направиш, това означава, че работиш незаконно и нямаш никакви права.

Договорът се подписва в два екземпляра – един за работника /за теб/ и един за работодателя. Никога не подписвай преди да си прочел целия договор и да си разбрал всичко в него. Ако има нещо, което не разбираш, попитай на място или го вземи със себе си и потърси съвет от приятел, на когото имаш доверие.

Ако всичко е наред, подпиши и двата екземпляра, вземи своя и го пази. Ще ти потрябва, ако възникнат проблеми в работата, искаш да напуснеш и т.н.

ТРУДОВ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР?

И двата варианта имат своите особености. Добре е да знаеш:

При трудовия договор имаш право на регламентирано работно време, безопасно работно място, платен годишен отпуск, право на отпуск по болест и др. Работодателят трябва да внася всички осигуровки, които ти дават право на безплатно лечение, пенсия и др.

Той може да бъде:

Срочен трудов договор – сключва се за определен срок: три месеца, шест месеца, една година, две или най-много три години. Работещите по срочен трудов договор имат същите права и задължения като тези по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение.

Много често работодателите предпочитат да назначават новите си служители първо на срочен договор, за да могат да преценят как се представят.

След изтичане на срока на договора, работодателят не е длъжен да го поднови.

Безсрочен трудов договор –сключва се за неопределен срок, т.е. докато не бъде прекратен по съответния ред, упоменат в самия договор.

Трудовият договор се прекратява по следните начини:

–      Със заявление /молба/ от страна на работника. То трябва да е писмено и да е  съобразено с предвидения в трудовия договор срок. Обикновено това е един месец. Винаги пази копие от заявлението, което си подал, както и документ/входящ номер/ от служителя, който го е приел.

–      Поради съкращаване на позицията от страна на работодателя. В този случай имаш право на обезщетение. Потърси съвет в Бюрото по труда или от компетентен приятел.

–      Със заповед от страна на работодателя. Преди това /поне месец по-рано/ трябва да получиш предизвестие, в което да са описани причините. Задължително пази копия от тези документи.

ВАЖНО!

Никой няма право да те принуждава да подаваш заявление за напускане!

Гражданският договор

Гражданският договор се сключва за извършване на определена задача или услуга. При него не си обвързан с работно място и работно време. Осигуровките ти се внасят от работодателя. Нямаш право на отпуск, болничен и други обезщетения.

ВАЖНО!

Всяко заплащане по граждански договор се документира със служебна бележка. Всички служебни бележки трябва да се пазят, защото се прилагат в данъчната декларация, която се подава м. януари до м. април на следващата година.

Още по темата.

 

ПЛАЩАТ ЛИ МИ ОСИГУРОВКИТЕ?

Всеки работодател е длъжен да внася осигуровките на работниците си. Ако не си сигурен, дали това е така, можеш да провериш на страницата на НАП. http://nap.bg/

 

ОТПУСК

Право на платен отпуск имат всички работници/служители на трудов договор, които имат поне 8 месеца трудов стаж /по трудов договор/, независимо дали е натрупан в настоящата или в предишни фирми. Отпускът е минимум 20 работни дни за една година /по 1.7 дни на месец/.

Още по темата.

 

БОЛНИЧЕН

Право на отпуск поради заболяване имат всички работници/служители на трудов договор. Той ще е платен, ако имаш поне 6 месеца осигурителен стаж /по трудов или граждански договор/, в настоящата или в предишни фирми. Ако нямаш толкова осигурителен стаж отпускът ще е неплатен.

За да го ползваш, задължително трябва да представиш пред работодателя си болничен лист, който се взима от личния лекар.

ВАЖНО!

За дните, в които си в болничен ще получаваш с 30% по-ниско възнаграждение.

 

ТРУДОВА КНИЖКА

Трудовата книжка е официален документ, който трябва да пазиш от постъпването си на първото работно място на трудов договор до излизането си в пенсия. В нея се вписва важна информация, която ще ти е нужна през годините. Трябва да я представиш при постъпване на работа, преназначаване, напускане и др. В нея има право да пише само работодателя.

При изгубване може да се издаде дубликат на трудовата книжка, но процедурата отнема много време и усилия.

ВАЖНО!

При напускане не пропускай да поискаш от работодателя да попълни всички данни в трудовата ти книжка.

Още по темата

 

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Данъчна декларация трябва задължително да се подаде от всички, които са работили на граждански договор, на два трудови по едно или също време и/или са имали доходи през годината от наеми, продажби на имот и др. Има специален формуляр изготвен от НАП, в който се описват и прилагат всички документи, свързани с получените през годината приходи. Срокът за подаване е м. януари – м. март на следващата година. Подава се лично или с препоръчано писмо с обратна разписка в клона на НАП по постоянен адрес. При забавяне или неподаване на данъчна декларация подлежиш на глоба. Потърси помощ от компетентно лице преди да започнеш да попълваш данните.

ВАЖНО!

От подаване на данъчна декларация са освободени само лицата, които са работили през годината само на трудов договор и не са имали други доходи.

Още по темата.