Общини и агенции

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕАГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФСПВ е лицензиран доставчик на услугите:
Наблюдавано жилище за възрастни хора – удостоверение с номер 873 – 01 от 19.03.2014 г.
Център за настаняване от семеен тип за деца – удостоверение с номер 873 – 02 от 19.03.2014 г.

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТОДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ФСПВ е лицензиран доставчик на услуги за деца – Лиценз с номер 0613 от 04.01.11 г. до 04.01.14 г.

ОБЩИНА ГАБРОВООБЩИНА ГАБРОВО

ФСПВ е партньор на Общината за предоставяне на услуга Център за настаняване от семеен тип в гр. Габрово, както и по програма „Дом възможност“, за която Община Габрово предоставя на ФСПВ помещение за безвъзмездно ползване за срок от 10 години, считано от юни 2010.

ОБЩИНА СОФИЯОБЩИНА СОФИЯ

Дирекция „Социални дейности“

Предоставя безвъзмездно за ползване за срок от 5 години общинска собственост, в която се помещава „Дом Възможност“, София. Заповед СО-РД-565-17/26.7.2013