Регистрации и лицензи

  • Регистрации и лицензи
  • Регистрации и лицензи
  • Регистрации и лицензи
  • Регистрации и лицензи
  • Регистрации и лицензи

„Фондация за социална промяна и включване“ е вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието и в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд.

1. Удостоверение No 21/02 април 2009 г. за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието;

2. Лиценз за предоставяне на социлани услуги No  0856/16 януари 2014 г. издаден от Държавна агенция за закрила на детето за Център за настаняване от семеен тип;

3. Удостоверение за регистрация No 873-02/19 март 2014 г. издаден от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца;

4. Удостоверение за регистрация No 873-01/19 март 2014 г. издаден от Агенция за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги – Наблюдавано жилище за възрастни хора.